مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

همچنان که انتظار می رفت در دو انتخابات مهم یکی در فرانسه، قلب اروپا و متحد مرکل در تحمیل سیاست های ضد مردمی به مزدبگیران اروپا و دیگری در یونان جامعه قطبی شده جنوب اروپا اکثریت مردم به گونه آشکار و روشنی بیزاری خود را از سیاست های نولیبرالی حاکم بر اروپا فریاد زدند. در فرانسه فرانسوا اولاند در نخستین سخنرانی خود پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور فرانسه قول داد که به سه اصل اساسی برابری، برادری و آزادی مردم در کنار احترام به محیط زیست و اکولوژی پای بند باشد. مردم فرانسه با شادی از این که 5 سال کابوس دوران سارکوزی به پایان رسیده خواستار تجدید نظر اساسی حکومت در باره  اوضاع اقتصادی فرانسه و دوری گرفتن این کشور از سیاست های راست روانه مرکل شدند.

در یونان اما مردم پس از ماه ها تظاهرات خیابانی و اعتصاب های گسترده علیه سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول که جامعه باستانی این کشور را بر لبه پرتگاه هرج و مرج و نیستی سوق داده است ضمن دوری جستن از دو حزب اصلی حاکم بیشتر آرا خود را به صندوق کمونیست ها و سوسیالیست ها ریختند. اینک به نظر می رسد خشم و نفرت توده های مردم اروپا از سیاست های خانمان برانداز نولیبرالی زمین را زیر پای احزاب دست راستی حامی و مجری این سیاست های ضد مردمی می لرزاند.

این پاسخی بود به سیاست مداران و نولیبرال های وطنی و غیر آن که خشم و نفرت مردم اروپا از سیاست های نولیبرالی را که در تظاهرات های خیابانی و اعتصاب های کارگری و کارمندان روی می داد ناچیز، بی اهمیت  و توطئه کمونیست ها جلوه می دادند.